EMC Storage Enclosure - used & refurbished | Azalea IT
Menu
+ 46 31-313 3259
Monday - Friday 08-17

  • VNX5100 VNX5300 VNX7500,VNX5700,VNX5500

Used
9019 kr
Used Exp Enclosure for VNX5100, VNX5300
Used
9019 kr
Used Exp Enclosure for VNX5100, VNX5300
Used
Used Exp Enclosure for VNX5100, VNX5300
Used
10205 kr
Used Exp Enclosure for VNX5100, VNX5300
Used
Used Exp Enclosure for VNX5500, VNX5700, VNX7502
Used
Used Exp Enclosure for VNX5500, VNX5700, VNX7503
Show more
Contact us